LATO z Egiptem

2012-03-01

Egipt, uzna­wa­ny przez wielu za wa­ka­cyj­ny raj, prze­peł­nio­ny no­wo­cze­sny­mi ho­te­la­mi i uni­kal­ny­mi w skali świa­to­wej za­byt­ka­mi, w ostat­nich la­tach stał się jed­nym z naj­waż­niej­szych kie­run­ków za­gra­nicz­nych po­dró­ży pol­skich tu­ry­stów. Kraj fa­ra­onów sta­ran­nie dba o pro­mo­cję swo­ich wa­lo­rów, mię­dzy in­ny­mi po­przez uczest­nic­two w im­pre­zach tar­go­wych . W tym roku objął m. in. funk­cję Kraju Part­ner­skie­go XVII Tar­gów Tu­ry­sty­ki i Wy­po­czyn­ku LATO, które od­bę­dą się w dniach 20-22 kwiet­nia 2012, w Cen­trum MT Pol­ska przy ul. Marsa 56c w War­sza­wie.

Egipt to jedna z nie­wie­lu tak przy­stęp­nych ce­no­wo de­sty­na­cji, która przez cały rok gwa­ran­tu­je do­sko­na­łe wa­run­ki po­go­do­we do wy­po­czyn­ku i ko­rzy­sta­nia z mor­skich ką­pie­li. Po za­le­d­wie czte­rech go­dzi­nach lotu, tu­ry­ści lą­du­ją w kra­inie peł­nej fan­ta­stycz­nych ku­ror­tów, sze­ro­kich plaż o drob­nym pia­sku i ła­god­nym zej­ściu do morza oraz ty­się­cy ka­wia­re­nek, stra­ga­nów i in­nych atrak­cji. Egipt to rów­nież eden dla ama­to­rów nur­ko­wa­nia, któ­rzy mogą po­dzi­wiać tu jedną z naj­pięk­niej­szych na świe­cie raf ko­ra­lo­wych. Pod­czas Tar­gów LATO, do wy­po­czyn­ku w tym kraju, na 250-me­tro­wym sto­isku za­chę­cać bę­dzie Biuro ds. Tu­ry­sty­ki, Am­ba­sa­dy Egip­tu. Zwie­dza­ją­cy będą mogli po­znać naj­cie­kaw­sze re­gio­ny Egip­tu, uzy­skać prak­tycz­ne in­for­ma­cje i pomoc przy pla­no­wa­niu wy­po­czyn­ku w kraju fa­ra­onów. Po­nad­to, na sto­iskach to­uro­pe­ra­to­rów chęt­ni będą mieli moż­li­wość za­ku­pie­nia go­to­wych wy­cie­czek w pro­mo­cyj­nych, tar­go­wych ce­nach. Z kolei na naj­młod­szych, przed Cen­trum MT Pol­ska bę­dzie cze­kał egip­ski na­miot z mnó­stwem fan­ta­stycz­nych atrak­cji.

Targi LATO to jedno z waż­niej­szych wy­da­rzeń tu­ry­stycz­nych w Pol­sce – mówi  Ahmed Sho­kry, Radca ds. Tu­ry­sty­ki Biura Am­ba­sa­dy Egip­tu – Każ­de­go roku w im­pre­zie uczest­ni­czy kil­ku­set wy­staw­ców z ca­łe­go świa­ta, a licz­ba od­wie­dza­ją­cych w ze­szłym roku prze­kro­czy­ła dwa­dzie­ścia pięć ty­się­cy. Do­ce­nia­jąc za­an­ga­żo­wa­nie or­ga­ni­za­to­rów Tar­gów w pro­mo­cję tu­ry­sty­ki i do­tych­cza­so­we suk­ce­sy, Egipt z naj­więk­szą przy­jem­no­ścią za­an­ga­żo­wał się w te­go­rocz­ną edy­cję, wy­stę­pu­jąc w roli Kraju Part­ner­skie­go Tar­gów LATO 2012. – pod­kre­śla.

Targi LATO to wy­jąt­ko­wy kier­masz ofert wa­ka­cyj­nych, który po­zwa­la w jed­nym miej­scu zna­leźć wszyst­kie ele­men­ty nie­zbęd­ne do za­pla­no­wa­nia uda­ne­go urlo­pu. Bo­ga­ta ofer­ta wy­staw­ców za­spo­ka­ja naj­róż­no­rod­niej­sze wy­ma­ga­nia od­bior­ców, w tym za­rów­no ama­to­rów piasz­czy­stych plaż, zwo­len­ni­ków tu­ry­sty­ki ak­tyw­nej, jak i ro­dzi­ny z dzieć­mi oraz mło­dzież.

Or­ga­ni­za­to­rzy tar­gów LATO są prze­ko­na­ni, że współ­pra­ca z Egip­tem, który cie­szy się nie­słab­ną­cą po­pu­lar­no­ścią wśród Po­la­ków, przy­czy­ni się do ko­lej­ne­go suk­ce­su im­pre­zy, a także za­pew­ni za­rów­no zwie­dza­ją­cym, jak i wy­staw­com nie­za­po­mnia­ne prze­ży­cia i bę­dzie źró­dłem wielu cie­ka­wych, przy­dat­nych in­for­ma­cji, a być może nawet oka­zją do za­ku­pie­nia kon­kret­nej wy­ciecz­ki.

(źródło: onet.pl )

Related posts

Leave a Comment